Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 14 ΕΞ 16.2.2012

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 14 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 - Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ερωτάται ο λογαριασμός στον οποίο καταχωρείται το τέλος επιτηδεύματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το τέλος επιτηδεύματος καταχωρείται στο λογαριασμό του Ε.Γ.Λ.Σ. με Κ.Α. 63 «Φόροι - Τέλη».


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ