Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 274 ΕΞ/4.10.2010

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010 

Αριθμ. Πρωτ.: 274 ΕΞ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ 
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος 
Ταχ. Κώδικας: 105 62 - Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 3242.648 
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr
 
ΘΕΜΑ: «ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Ν. 3842/10».
ΣΧΕΤ.: Το από 8/3/2010 ερώτημά σας, μέσω ηλεκτρ. ταχυδρομείου (με αριθ. ημ. πρωτ. 274/08.03.2010).
 
ΕΡΩΤΗΜΑ

Ερωτάται, σε ποιον κωδικό του Ε.Γ.Λ.Σ. καταχωρείται ο φόρος πολυτελείας 10%, ο οποίος σύμφωνα με τον Ν.3842/2010 υπολογίζεται επί των τιμολογίων πώλησης, καθώς και η φορολογική του αντιμετώπιση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο λογιστικός χειρισμός του θέματος καθορίζεται από την παράγραφο 2.2.704 του Ε.Γ.Λ.Σ. περίπτωση 9. Για τα φορολογικά θέματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών. 
 
  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ 
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ