Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 736 ΕΞ/4.10.2010

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010 

Αριθμ. Πρωτ.: 736 ΕΞ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
 
Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος 
Ταχ. Κώδικας: 105 62 - Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 3242.648 
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr
 
ΘΕΜΑ: «ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Ν. 3842/10».
ΣΧΕΤ.: Το από 11/6/2010 ερώτημά σας, μέσω ηλεκτρ. ταχυδρομείου (με αριθ. ημ. πρωτ. 736/11.06.2010).

ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται, σε ποιον κωδικό του Ε.Γ.Λ.Σ. καταχωρείται ο φόρος πολυτελείας 10%, ο οποίος σύμφωνα με τον Ν.3842/2010 υπολογίζεται επί των τιμολογίων πώλησης, καθώς και η φορολογική του αντιμετώπιση.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο λογιστικός χειρισμός του θέματος καθορίζεται από την παράγραφο 2.2.704 του Ε.Γ.Λ.Σ. περίπτωση 9. Για τα φορολογικά θέματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ 
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ