Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 91 ΕΞ/7.6.2010

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: 91 ΕΞ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ 
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
 
Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος 
Ταχ. Κώδικας: 105 62 - Αθήνα 
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3242.648 
Fax: 210 3234.141
  
 
ΘΕΜΑ: «ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ».
ΣΧΕΤ.: Το ερώτημά σας (με αριθμ. ημ. πρωτ. 91/25.01.2010).
 
ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται σε ποιο λογαριασμό του λογιστικού σχεδίου καταχωρείται η πληρωμή της περαίωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο φόρος ακίνητης περιουσίας καταχωρείται στο λογαριασμό 63.98.02. Αν αφορά φόρο ακίνητης περιουσίας προηγουμένων χρήσεων, καταχωρείται στο λογαριασμό 82.00.04.
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ