ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1252 ΕΞ / 23.06.2016

Αθήνα, 23.06.2016 

Αριθμ. Πρωτ.: 1252 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1252/2016


ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες Οντοτήτων»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Σας παρακαλώ πολύ, επιβεβαιώστε την κατηγορία οντοτήτων στην οποία θα ενταχθούν οι παρακάτω εταιρείες για το 2015:

20152014201320122011
ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ
ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ


Εάν δηλαδή υπάρχει μεταβολή στην κατηγορία οντότητας στις χρήσεις 2013-2014, για να την εντάξω ορθά στο 2015, τι πρέπει να ελέγξω;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του ν. 4308/14 και των οριζόμενων στη σχετική Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ (ταυτόσημα με την ΠΟΛ 1003/2014), για την ταξινόμηση των υποκείμενων οντοτήτων κατά μέγεθος το έτος 2015 λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατά τα έτη 2013 και 2014. Συνεπώς ο πίνακας έχει ως εξής:

201520142013
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ