ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2171 ΕΞ / 03.04.2018

Αθήνα, 03.04.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 2171 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 2171/2018

 

ΘΕΜΑ : Πρώτη Εφαρμογή Ε.Λ.Π.


ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Ανώνυμος εταιρεία, μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο αξιών εφαρμόζει προαιρετικά τα Δ.Π.Χ.Α. με πρώτη περίοδο εφαρμογής την χρήση 1/1-31/12/2007. Κατά την 31/12/2017 και ενώ έχει παρέλθει η 5ετής περίοδος υποχρεωτικής εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α., προτίθεται να μεταβάλλει το λογιστικό πλαίσιο σύνταξης των Οικονομικών της Καταστάσεων από Δ.Π.Χ.Α. σε Ε.Λ.Π.


Ερωτάται, εάν κατά την ημερομηνία μετάβασης 1/1/2016 από Δ.Π.Χ.Α. σε Ε.Λ.Π. έχουν πλήρη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 37 Ν.4308/2014 και πιο συγκεκριμένα εάν τυχόν προσαρμογές δύνανται να επιβαρύνουν απευθείας τα αποτελέσματα εις νέον της 1/1/2016;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το άρθρο  37 «Πρώτη Εφαρμογή» του Ν.4308/2014 εφαρμόζεται  κατά την έναρξη οποιασδήποτε λογιστικής περιόδου αποφασισθεί η μετάβαση, από το Λογιστικό Πλαίσιο των Δ.Π.Χ.Α  στο Λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014),  υπό την προϋπόθεση ότι  δεν υφίστανται οι περιορισμοί  που προβλέπονται από τις διατάξεις του  άρθρου 1 παράγραφος 4 του Ν.4308/2014 (πενταετία).


Οι διαφορές που προκύπτουν από την προσαρμογή, καταχωρίζονται στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον».

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή

Χαράλαμπος Ξένος

Δημήτριος Κακούρας

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης