Τετάρτη 13 Ιούνιος, 2012

Δ.Τ. - άρθρου 21 παρ.2 π.δ. 226/1992 (2012-06-13)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ν.π.δ.δ. «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων» («ΕΛΤΕ») ανακοινώνει