Δευτέρα 30 Νοέμβριος, 2009

Διενέργεια Επαγγελματικών Εξετάσεων Ιουλίου 2009

Οι επαγγελματικές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας νόμιμου ελεγκτή τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της ΕΛΤΕ, Βάσει Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ (ΦΕΚ 1245/09) η οργάνωση και εκτέλεση των επαγγελματικών εξετάσεων ανατέθονται στην επαγγελματική ένωση του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).

Το εποπτικό συμβούλιο του ΣΟΕΛ ανακοίνωσε πως ο χρόνος διεξαγωγής των επαγγελματικών εξετάσεων του Α' εξαμήνου του 2009 στα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και θα είναι από Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009 έως και Τετάρτη 15 Ιουλίου 2009.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ.

Αναλυτικό πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΟΕΛ www.soel.gr.