Δευτέρα 30 Νοέμβριος, 2009

Δημόσιο Μητρώο

Νόμιμοι Ελεγκτές και Ελεγκτικά Γραφεία που κατέχουν επαγγελματική άδεια εγγράφονται στο Μητρώο Ελεγκτών. Το Μητρώο, το οποίο είναι δημόσιο, τηρείται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Τα διαδικαστικά θέματα τήρησης του μητρώου ανατίθεται στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) κατά τους ειδικότερους ορισμούς της Κανονιστικής Πράξης 0003/09 της ΕΛΤΕ η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1945/09).