Δευτέρα 30 Νοέμβριος, 2009

Εκθέσεις Διαφάνειας 2009

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) είναι η  αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο της πληρότητας και ακρίβειας του περιεχόμενου της Έκθεσης Διαφάνειας, που είναι υποχρεωμένες να δημοσιοποιούν οι ελεγκτικές εταιρείες, βάσει του άρθρου 36 του Ν.3693/2008.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που της παρέχει ο νόμος, η ΕΛΤΕ διενήργησε έλεγχο των Εκθέσεων Διαφάνειας που δημοσιοποίησαν οι ελεγκτικές εταιρείες το 2009, για το έτος 2008.
Επίσης, εξέδωσε Οδηγίες για την σύνταξη της Έκθεσης Διαφάνειας. Οι οδηγίες αυτές έχουν επεξηγηματικό χαρακτήρα. Διευκρινίζουν τα προβλεπόμενα από το νόμο πληροφοριακά στοιχεία της Έκθεσης Διαφάνειας και στοχεύουν στο να αυξήσουν τη συνέπεια της πληροφόρησης που παρέχεται από τις ελεγκτικές εταιρείες.

Τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στη Δημοσίευση που εξέδωσε σήμερα η ΕΛΤΕ.