Κανονιστικές Πράξεις ΕΛΤΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Θέμα
Κανονιστική
Πράξη
29-01-19

Ανάθεση ποιοτικού ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών στην Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Π.Ε)

155/4/19.10.2018 
15-12-17

Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών

005/17
08-11-17

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της IFAC

004/17
28-07-17

Όροι και Προυποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή και ελεγκτικής εταιρείας

003/17
28-07-17

Διαδικασία απαλλαγών από τις επαγγελματικές εξετάσεις και συγκρότηση της επιτροπής απαλλαγών

002/17
28-07-17

Οργάνωση και διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων και συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής

001/17
25-08-15

Έγκριση επίσημης μετάφρασης του διεθνούς προτύπου αναθέσεων διασφάλισης 3420 της IFAC στην ελληνική γλώσσα

003/15
18-05-15 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή και ελεγκτικού γραφείου 002/15
18-05-15

Πρόγραμμα συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης των νόμιμων ελεγκτών

001/15
17-10-12 Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 έγκριση – ισχύς 006/12
23-10-12

Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα – Μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα

005/12
01-11-11 Ελεγκτικές εργασίες για την έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού - Εφαρμογή ΔΠΕΔ 3000 001/11
26-07-11 Ετήσιο Πιστοποιητικό του κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - Διαδιακασία Εφαρμογής ΠΟΛ. 1159/11
23-03-11 Ποιοτικοί Έλεγχοι (Ρύθμιση περιεχομένου και τρόπου άσκησης) 007/10
31-12-10 Καθορισμός ελεγκτικών εργασιών ως "υποχρεωτικός έλεγχος"  005/10
08-06-10 Λογιστικοί Κανόνες Αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαιων 006/09
19-04-10 Όροι και Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας Νομίμου Ελεγκτή 005/09
16-04-10 Υποχρεώσεις Ελεγκτικών Γραφείων και Νομίμων Ελεγκτών 004/09
08-09-09 Τήρηση Δημόσιου Μητρώου Ελεγκτών και Ελεγκτικών Γραφείων 003/09
24-06-09 Διενέργεια επαγγελματικών και ειδικών επαγγελματικών εξετάσεων για απόκτηση άδειας Νόμιμου Ελεγκτή 002/09
17-06-09 Συγκρότηση Επιτροπής Επαγγελματικών Εξετάσεων  001/09