Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ)

Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ)

Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης εποπτεύει τον Λογιστικό Θεσμό. Είναι αρμόδιο για τη θέσπιση και εποπτεία των Λογιστικών Προτύπων που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Οι γνωματεύσεις του ΣΛΟΤ σε θέματα λογιστικής τυποποίησης και κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων λαμβάνουν κυρίως τη μορφή Λογιστικής Οδηγίας, Λογιστικής Εγκυκλίου, Γνωμοδότησης, και Ατομικής Απάντησης.

  • Η Λογιστική Οδηγία αναφέρεται σε σημαντικά θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.
  • Η Λογιστική Εγκύκλιος αναφέρεται σε ερμηνεία θεμάτων ειδικότερου ενδιαφέροντος, και έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.
  • Η Γνωμοδότηση αναφέρεται σε θέματα εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) / Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), δεν συνιστά ερμηνεία αυτών αλλά έκφραση γνώμης επί των εφαρμοστέων επιμέρους προτύπων, και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.
  • Η Ατομική Απάντηση αναφέρεται σε ερώτημα που έχει τεθεί από ενδιαφερόμενο επί θέματος της αρμοδιότητας του ΣΛΟΤ και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Μετά την έγκριση μιας Οδηγίας, Εγκυκλίου ή Γνωμοδότησης, από το ΣΛΟΤ και καθ’ όλη τη διαδικασία μέχρι την τελική τους έκδοση, το κείμενο αυτών αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΤΕ, με σαφή ένδειξη του σταδίου στο οποίο ευρίσκονται και της νομικής τους κατάστασης.