Εποπτεία Επαγγέλματος

Εποπτεία Επαγγέλματος

 

Mε την εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/43, η ΕΛΤΕ είναι η αρμόδια αρχή για τη δημόσια εποπτεία του ελεγκτικού επαγγέλματος.  Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕ είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα:

 

 

  • Τη χορήγηση, διατήρηση και ανάκληση αδείας άσκησης επαγγέλματος των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων
  • Την τήρηση δημοσίου μητρώου των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων
  • Την εποπτεία και έλεγχο των επαγγελματικών εξετάσεων